Podmienky pre zápis

Podmienky pre zápis členstva do klubu "Plavecká akadémia, o.z. so sídlom na ulici Š.Králika 3/A, 841 07 Bratislava, IČO: 50708121, DIČ: 2120554051

1. Spôsob prihlasovania do klubu a úhrada členského príspevku

Prihlásenie do klubu sa realizuje elektronicky prostredníctvom online prihlášky. Pri výbere členstva, resp. plaveckej skupiny, prípadne iného produktu vám radi pomôžeme. Elektronická prihláška nadobúda platnosť až po uhradení členského príspevku. Úhradu za členské je možné realizovať len prevodom na účet klubu. Pre identifikáciu platby, prosím, uveďte variabilný symbol, ktorý vám systém vygeneruje po vyplnení a odoslaní prihlášky. Do poznámky uveďte meno člena klubu. Ak nebude platba zrealizovaná (na účte klubu) do 4 kalendárnych dní po odoslaní prihlášky, prihláška nebude akceptovaná.

2. Zdravotný stav člena klubu

Odoslaním prihlášky a akceptovaním podmienok pre zápis do klubu, člen, resp. jeho zákonný zástupca prehlasuje, že nepozná dôvod(napr. zlý zdravotný stav), pre ktorý by sa nemohol zúčastňovať plaveckých tréningov. Pre nových členov aquababy plávania je povinné priniesť potvrdenie od pediatra. 

3. Náhrada za neúčasť na hodinách plávania

3.1 Za neúčasť účastníka na plávaní nevzniká nárok na finančnú náhradu

3.2 Člen klubu PLAVECKÝCH TRÉNINGOV je povinný svoju neúčasť na hodine ospravedlniť online v klientskom konteTermín náhradnej hodiny si člen (resp. zákonny zástupca) sleduje po prihlásení do svojho konta a termín si rezervuje online. Ospravedlniť hodinu je možné aj dopredu, avšak najneskôr do 8:30 dňa, kedy je kurz. Náhradné hodiny sa čerpajú počas kurzu, avšak najneskôr do týždňa po skončení kurzu (závisí od druhu kurzu). V prípade náhradnej hodiny nie je garantovaný ten istý časový rozvrh výuky, miesto konania hodiny ani tréner/trénerka pôvodného termínu plávania. Účastník letných plaveckých skupín (okrem Aquababy) nemá nárok na náhradnú hodinu vzhľadom na krátke obdobie trvania plávania.

  • skupinové kurzy, plávanie rodičov s deťmi, plavecká prípravka (Petržalská plaváreň), aquafitness - 3 ospravedlnené hodiny - náhrada počas kurzu a týždeň po skončení kurzu
  • minikorytnačky - 2 ospravedlnené hodiny (Barónka, Šustekova, Biskupice), 3 ospravedlnené hodiny (Devínska) - náhrada počas kurzu a týždeň po skončení kurzu
  • aquaprenatal - 2 ospravedlnené hodiny - náhrada počas kurzu a týždeň po skončení kurzu

Náhradný termín je možné si ospravedlniť, rovnako ako normálnu hodinu do 8:30 dňa, kedy by ste mali plávať. Ak sa náhradnej hodiny nemôžete zúčastiť, je možné, že na naše klientske centrum nahlásite meno náhradníka, ktorý pôjde plávať miesto vás.

3.3 Člen klubu AQUABABY plávania má možnosť nahradiť si všetky vymeškané, ale včas ospravedlnené hodiny v nasledujúcich 3 mesiacoch od skončenia termínu plaveckej skupiny. Odhlasovanie z hodiny je akceptované len elektronicky v klientskom konte do 8:30 rána pred začatím plaveckej hodiny v daný deň. Termín náhradnej hodiny si člen (resp. zákonny zástupca) sleduje po prihlásení do svojho konta. Po uplynutí 3-mesačnej lehoty od konca poslednej hodiny plaveckej skupiny uvedenej v prihláške člena klubu nárok na náhradu prepadá. V prípade náhradnej hodiny nie je garantovaný ten istý časový rozvrh výuky, miesto konania hodiny ani inštruktorka pôvodného termínu plávania. V prípade, že rezervovaná náhradná hodina zostane nevyužitá z akýchkoľvek dôvodov, pokladá sa za vyčerpanú bez ďalšej náhrady.

4. Storno

4a. Vrátenie členského príspevku

Ak sa člen klubu nemôže zo zdravotných, resp. iných dôvodov ďalej zúčastňovať plávania, bude mu po odpočítaní pomernej časti zodpovedajúcej počtu dní, počas ktorých dané plavecké hodiny prebehli, vrátená alikvotná čiastka členského (skrátená o manipulačný poplatok podľa bodu 4. týchto podmienok).* Alikvotná čiastka sa počíta od nasledújúceho dňa vykonania online storna. Povinnosťou člena klubu (alebo jeho zákonného zástupcu) je danú skutočnosť oznámiť klubu formou online storna prostredníctvom konta užívateľa (vo "Vaše prihlášky" treba kliknúť v konkrétnej prihláške na "storno", vyplniť číslo účtu a odoslať)  alebo telefonicky priamo na stredisku, kde musia byť nahlasené údaje odhlasovanej osoby (údaje musia korešpondovať s údajmi vyplnenými v prihláške) spolu s číslom účtu, kam má byť zvyšná čiastka poukázaná (číslo účtu musí korešpondovať s číslom účtu odkiaľ bolo členské poukázané v prospech klubu). Člen klubu (alebo jeho zákonný zástupca) si môže nárokovať na vrátenie alikvotnej čiastky členského len od termínu odoslania online storna. V prípade zrušenia prihlášky pred začiatkom, resp. počas konania plaveckej hodiny, vám vrátime alikvotnú čiastku "nespotrebovaného" členského skráteného o nasledovný % manipulačný poplatok:

P.č. Termín zaslania storna + 24 hodín* Manipulačný poplatok z alikvotnej čiastky
1. menej ako 3 dni pred začiatkom a do polovice trvania termínu plávania 10%
2. od polovice trvania termínu plávania 30%

Zabezpečenie náhradníka je možné bez manipulačného poplatku.

Pri stornovaní kurzu, Vám ostanú riadne ospravedlnené hodiny v konte a môžete si ich nahradiť podľa podmienok v bode 3. Alikvótne kurzovné za ospravedlnené hodiny nevraciame.
 

4b. Storno členského denného táborového plávania

V prípade storna tábora do 4 dní pred jeho zahájením nie je účtovaný žiaden stornopoplatok. Ak je tábor rušený v lehote menej ako 4 dni pred nástupom člena do tábora, účtovaný je poplatok 10% z jeho celkovej ceny. V prípade prerušenia účasti počas konania tábora je vrátená suma znížená o plnú sumu za počet dní konania tábora a 30%-ný poplatok z jeho zostávajúcej časti.  Storno vykoná zákonný zástupca dieťaťa rovnakým spôsobom ako storno kurzu v zmysle bodu 4a., rovnako je možné zabezpečenie náhradníka bez manipulačného poplatku.

5. Zodpovednosť trénera za neplnoletého účastníka

Zodpovednosť trénera za neplnoletého člena klubu vzniká od celej hodiny začiatku plavecké hodiny a to v prípade, ak je účastník prítomný v priestore bazéna. Ak účastník opustí priestor bazéna zodpovednosť prechádza opäť na zákonného zástupcu. Počas hodín aquababy má zodpovednosť za dieťa zákonný zástupca a to počas celej doby trvania hodín plávania. 

6. Výhrada zmeny termínu plávania alebo trénera

V prípade nemožnosti konania plaveckých tréningov z dôvodu havárie, nutných opráv, alebo z iných závažných dôvodov, si klub vyhradzuje právo na zmenu termínu plávania. Tréner uvedený ako tréner danej skupiny pri podávaní prihlášky môže byť počas trvania plaveckých tréningov zmenený za iného trénera z rôznych dôvodov.

7. Prítomnosť rodiča na bazéne

Vzhľadom na prevádzkový poriadok centra a z hygienických dôvodov, je prítomnosť osôb na bazéne povolená „výlučne v plavkách a osprchovaný“. Do bazénu je zakázané nosiť akékoľvek jedlo a nápoje. Z uvedených dôvodov nie je umožnený vstup rodičom k bazénu (výnimku tvorí posledná kurzová hodina, kedy rodič môže vyhotoviť video alebo foto záznam svojho dieťaťa - je však potrebný športový úbor).

8. Kamerovo monitorovaný priestor

Pre vaše pohodlie a bezpečnosť detí je priestor plaveckej akadémie monitorovaný kamerovým systémom. Priestor je monitorovaný kamerou pre účely náhľadu rodičov na výuku s prenosom obrazu do čakárne strediska a taktiež online kamerou výlučne pre potreby manažmentu strediska.

9. Skúšobné hodiny

V prípade záujmu je možné v našich strediskách absolvovať skúšobné hodiny. Skúšobnú hodinu je možné si objednať jedine online. Vyplnením online prihlášky a zapísaním do poznámky, že máte záujem o skúšobnú hodinu. Objednanú skúšobnú hodinu je potrebné vyčerpať ihneď v najbližšom dátume plávania, inak hodina podlieha storno podmienkam členského. Ak už hodina prebehla, potom zaplatená suma prepadá.