Návštevný poriadok

Úlohou návštevného poriadku (ďalej len NP) je informovať návštevníkov Detského plaveckého centra (ďalej len DPC) o spôsobe užívania priestorov DPC v nadväznosti na právne predpisy súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosti, prevádzkovými pravidlami, technologickými postupmi a všeobecne platnými morálnymi zásadami.
 

Povinnosťou každého návštevníka je oboznámiť sa pri vstupe do priestorov DPC a s aktuálnym NP. Zakúpením si akéhokoľvek vstupu / kurzu vyjadruje návštevník súhlas s pravidlami NP a zaväzuje sa rešpektovať ich, ako aj aktuálne pokyny a informácie službukonajúceho personálu. Všetky aktuálne pokyny sú nadradené všeobecne platným pokynom.
 

1. Návštevník vstupuje do priestorov DPC na základe uhradeného vstupného / členského príspevku podľa aktuálneho cenníka, ktorý je zverejnený na webovej stránke DPC.
2. Pred vstupom do priestoru DPC je návštevník povinný vykonať nasledujúce:
-zoznámiť sa s návštevným poriadkom,
-prezuť alebo vyzuť sa, ďalej pokračovať v čistej protišmykovej obuvi na to určenej prevádzkovateľom DPC,
-zahlásiť sa na recepcii DPC a prípadne uhradiť vstupné / kurzovné,
-za kľúč od skrinky ak to šatňové skrinky vyžadujú zaplatiť zálohu, prezliecť sa do plaviek. Deti používajúce plienku sa prezliekajú do plaveckých neoprénových plienok až po osprchovaní,
-pred vstupom do bazéna sa osprchovať.
3. Vstup do priestorov bazéna je možný iba v čase konania hodiny na ktorú sa prihlásil a uhradil vstupné alebo členský príspevok. Po skončení hodiny je návštevník povinný opustiť priestory bazéna do 10 minút a do 60 minút po ukončení hodiny aj priestory DPC. V prípade poslednej návštevnej / kurzovnej hodiny na konci dňa je návštevník povinný opustiť prevádzku DPC do 15 minút po jej ukončení.
4. Návštevníci sú povinní rešpektovať otváraciu dobu, prichádzať na hodiny cca 15 min pred začiatkom výcviku.
5. Vyzliekanie, obliekanie alebo odkladanie šatstva mimo určené priestory šatní je zakázané.
6. DPC zodpovedá za škodu na veciach uložených v uzamykateľných skrinkách v šatniach. V prípade odloženia si vecí mimo uzamykateľných skriniek, DPC nezodpovedá za prípadné vzniknuté škody. DPC zodpovedá len za škodu v prípade, ak bola uzamykateľná skrinka riadne uzamknutá a došlo k jej poškodeniu, resp. násilnému vniknutiu. DPC nezodpovedá za veci v uložených skrinkách, ak skrinka nebola riadne uzamknutá.
7. Po uzatvorení svojej šatňovej skrinky je návštevník povinný si uzatvorenie skrinky skontrolovať a v prípade poruchy nahlásiť problém perso- nálu DPC.
8. Kľúč od skrinky má pri sebe počas plávania. V prípade straty alebo odcudzenia kľúča službukonajúci zástupca alebo prevádzkar otvorí šatňovú skrinku, zákazník musí pred otvorením popísať jej obsah, inak mu obsah nebude vydaný. Záloha za kľúč sa mu nablokuje ako poplatok za stratu kľúča. V prípade straty alebo odcudzenia kľúča a následnej krádeží bez násilného vniknutia do skrinky, DPC nezodpove- dá za prípadne vzniknuté škody.
9. Každý návštevník je povinný vstupovať do priestorov bazéna v plavkách a dôkladne sa osprchovať s použitím mydla, resp. sprchového gélu. Ženy musia byť odlíčené.
10. Vstup do bazéna v odevoch nevhodných na kúpanie alebo v spodnej bielizni je prísne zakázaný. Výnimkou je personál DPC, ktorí môže vstupovať do priestorov bazéna v bežnom odeve. Každý návštevník musí mať čisté plavky.
11. Do bazéna vstupuje návštevník bosí.
12. Každý návštevník DPC svojím správaním musí dbať na zásady slušnosti a mravnosti.
13. Návštevníci do 14 rokov majú povolený vstup iba v sprievode zákonného zástupcu staršieho ako 18 rokov, alebo bez sprievodu, na základe písomného súhlasu, ktorý osobne predloží na recepcií plavárne. Toto pravidlo je neplatné v prípade plaveckých kurzov, pri ktorých nie je zákonný zástupca prítomný v bazéne, kedy zodpovednosť preberá tréner plávania. Počas návštevy DPC zodpovedá za dieťa do 14 rokov
14. Počas návštevy DPC sa nesmie neplnoletý účastník kurzov pohybovať po priestoroch DPC bez dozoru, t.j. bez zákonného zástupcu, resp. trénera/inštruktora. Počas návštevy plavárne zodpovedá za dieťa rodič, v prípade tréningu tréner.
15. Tréner/inštruktor preberá zodpovednosť za neplnoletého návštevníka kurzu od momentu vstupu do priestorov bazéna a to po prevzatí od zákonného zástupcu až do momentu odovzdania zákonnému zástupcovi, ktorý je povinný si prevziať dieťa po ukončení plaveckej výuky v priestoroch bazéna. Ak si zákonný zástupca neprevezme dieťa po ukončení plaveckej výuky a neupovedomí personál o danej situácii, prevádzkovateľ DPC ako aj jeho zamestnanci, resp. partneri nenesú žiadnu zodpovednosť za dané dieťa. V prípade ak prebieha kurz rodiča, resp. zákonného zástupcu spolu s dieťaťom, tréner/inštruktor nepreberá zodpovednosť za neplnoletého návštevníka kurzu.
16. Počas pobytu v bazéne, bazénovej hale je každý návštevník povinný riadiť sa pokynmi personálu DPC a dodržiavať znenie písomných pokynov, príkazov a zákazov na vývesných tabuliach a riadiť sa nimi. Súčasne je návštevník povinný dodržiavať prevádzkové, bezpečnostné a hygienické pravidlá prevádzkovateľa. V prípade ich nedodržania môže byť vykázaný z areálu plavárne.
17. Po neuposlúchnutí pokynov personálu musí návštevník na pokyn privolaného službukonajúceho personálu opustiť priestory plavárne bez nároku na vrátenie vstupného.
18. Počas kúpania môžu návštevníci používať plavecké okuliare.
19. Používanie kúpacej čiapky je povinné.
20. Kúpanie dojčiat, batoliat a detí do 3 rokov je povolené len s použitím nepriepustných detských plaviek s priliehavou gumičkou okolo nôh.
21. Vstup do priestorov je zakázaný chorým osobám, osobám s kožnými, infekčnými ochoreniami alebo inými vodou prenosnými ochoreniami ako napríklad zápalom očných spojiviek, výtoky, rany, alebo iné choroby, ktoré môžu zo zdravotného hľadiska ohroziť jeho alebo ostatných návštevníkov DPC. V prípade porušenia Vás môže personál DPC vykázať z priestorov plavárne bez nároku na vrátenie členského príspevku a náhradného termínu kurzu. Vo vyššie uvedených prípadoch dieťaťa alebo zákonného zástupcu je možné postupovať v zmysle podmienok pre zápis na: https://plaveckaakademia.sk/kurzy/podmienky-pre-zapis. Osoba so zjavne zanedbanou osobou ma vstup do DPC zakázaný.
22. Vstup do priestorov je zakázaný osobám pod vplyvom alkoholu či iných omamných látok, prípadne osobám, ktoré svojim správaním hrubo narúšajú poriadok a chod DPC. V prípade porušenia Vás môže personál DPC vykázať z priestorov plavárne bez nároku na vrátenie vstupné ho, členského, resp. kurzovného príspevku a náhradného termínu kurzu.
23. Návštevníkom je zakázané pohybovať sa mimo vyhradených priestorov DPC. Vodiť na prevádzku zvieratá, fotiť a natáčať cudzie osoby bez ich súhlasu, znečisťovať vodu a ostatné priestory.
24. V prípade poškodenia alebo znečistenia zariadenia, straty alebo poškodenia zapožičaných vecí alebo škody spôsobenej na majetku DPC alebo iných návštevníkov je návštevník, ktorý škodu spôsobil povinný túto škodu uhradiť v plnej výške.
25. V prípade znečistenia, resp. znehodnotenia bazénu a to konkrétne zvratkami, hlienom, stolicou, krvou alebo pri akomkoľvek znečistení vody sa prevádzka preruší do okamihu odstránenia nedostatkov a návštevník je povinný uhradiť poplatok za znečistenie/znehodnotenie bazénu, sauny alebo priestorov plavárne v hodnote 50,- EUR.
26. V priestoroch bazéna a šatní je zakázané skákať, behať, rušiť ostatným návštevníkov, vzájomne sa potápať alebo vstupovať v akejkoľvek obuvi do bazéna.
27. Návštevník je povinný požívať protišmykovú obuv a pohybovať sa po priestoroch bazénovej haly a DPC pomalou chôdzou a dbať opatrnos ťou na pošmyknutie.
28. Skákať do bazéna je povolené len počas výuky plaveckých kurzov.
29. V priestoroch DPC je zakázané vykonávať iné hygienické činnosti ako napríklad manikúra, pedikúra, holenie, strihanie vlasov a podobne.
30. Je zakázané vchádzať do priestorov spŕch a šatní určených pre osoby opačného pohlavia, okrem detí do 6 rokov fyzického veku, v sprievo de zodpovednej osoby.
31. Za poranenie, ktoré si návštevník spôsobí nedodržiavaním pravidiel návštevného poriadku, pokynov personálu alebo vlastnou neopatrnosťou, prípadne za poranenie spôsobené mu iným návštevníkom, DPC nenesie zodpovednosť.
32. V priestoroch okolo bazéna je zvýšené riziko pošmyknutia, preto sú návštevníci povinný pohybovať sa v týchto priestoroch so zvýšenou opatrnosťou.
33. V priestoroch bazéna DPC je zakázané jesť, fajčiť, nosiť predmety zo skla alebo iného rozbitného materiálu. Je zakázané vstupovať do bazéna a sauny s jedlom a nápojmi.
34. Je zakázané používať bazénové lopty, nafukovačky a iné nebezpečné pomôcky, mimo nájomcov dráh zabezpečujúcich výcvik resp. tréning a mimo pomôcok slúžiacich pre bezpečnosť detí pri plávaní verejnosti, ktoré neohrozujú bezpečnosť ostatných návštevníkov.
35. Je zakázane vstupovať do DPC s bicyklom, kolieskovými korčulami, odrážadlom a inými obdobnými športovými potrebami, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť návštevníkov DPC.
36. Je zakázané vstupovať do bazéna neosprchovaný, pred vstupom do bazéna používať krémy, masti a iné prostriedky, ktoré by mohli znečistiť bazénovú vodu.
37. Do bazénovej haly si návštevník vezme len predmety nutnej potreby na plávanie.
38. Každý návštevník je povinný dbať na ochranu vlastného zdravia ako aj zdravia ostatných návštevníkov.
39. Návštevníci sú povinný dodržiavať príkazové, zákazové a informačné tabule.
40. Návštevníkom je zakázané vstupovať do priestorov ako technická miestnosť, prípadne iných priestorov označených zákazom vstupu.
41. V priestoroch DPC je zakázané vykonávať výučbu plávania inou plaveckou školou alebo plaveckým inštruktorom. V prípade porušenia môže personál plavárne vykázať tohto návštevníka z priestorov DPC. Vykonávanie trénerskej činnosti môžu iba osoby so zmluvným vzťahom k prevádzkovateľovi DPC.
42. V prípade úrazu, poranenia alebo nevoľnosti je návštevník DPC povinný informovať pracovníka DPC.
43. Sauna je spoločným priestorom oboch pohlaví, v saune sa vyžaduje vlastná osuška. Návštevníci sauny sa riadia zásadami správneho saunovania, ktoré sú k dispozícií v priestoroch sauny a pokynmi službukonajúceho personálu.
44. Zásady saunovania:
1. Pred saunovaním sa osprchujte!
2. Sauna je „bezplavková zóna“ v prípade sauny pre dospelých, v prípade detského saunovania je dovolené byť v plavkách.
3. Do sauny vstupujte iba v uteráku alebo plachte v prípade saunovania dospelých.
4. V saune sa zdržiavajte výlučne bosí.
5. Detské saunovanie je krátke a intenzívne pri 50 °C a trvá 3-5 minút.
6. Riadne saunovanie pri teplote 80°C-110°C trvá 10-15 min. Za ním nasleduje ochladenie v sprche oddych medzi saunovaním má trvať minimálne 15 minút.
45. Zákaz oblievania výhrevného telesa akoukoľvek tekutinou, zákaz dotýkania sa výhrevného telesa, zákaz manipulácie s ovládaním
sauny a dotýkania sa komponentov sauny a to najmä osvetlenia, termostatu, hydrostatu a iných komponentov, ktoré sú súčasťou sauny. Taktiež je zákaz manipulácie s akoukoľvek technológiou, zariadením, ktoré sa nachádza v DPC. V prípade nedodržania zákazu nenesie DPC zodpovednosť za vzniknutú škodu spôsobenú neodbornou manipuláciu daných zariaden
46. Návštevníci DPC sú povinný dodržiavať pokyny personálu.
47. V prípade, že návštevník na výzvu neopustí DPC dobrovoľne, službukonajúci pracovník môže požiadať o zákrok príslušníkov polície.
48. Návštevník je povinný každú škodu, ktorú spôsobí na zariadení plavárne alebo na majetku ostatných návštevníkov v plnej miere uhradiť.
49. Plaváreň je možné navštevovať podľa platného rozvrhu pre verejnosť, ktorý je zverejnený vždy v piatok na nasledujúci kalendárny týždeň. Rozvrh je umiestnený na webovej stránke www.plaveckaakademia.sk. Vo výnimočných prípadoch si plaváreň vyhradzuje právo na zmenu rozvrhu aj počas prebiehajúceho týždňa. Pri akejkoľvek zmene ju okamžite zverejní na webovej stránke.
50. Pri plnom obsadení plaveckého bazéna môže službukonajúci zástupca alebo prevádzkar uzavrieť vstup do doby, kým sa kapacita bazéna neuvoľní.
51. DPC si vyhradzuje právo zrušiť hodiny pre verejnosť v prípade technických príčin, z hygienických dôvodov alebo v prípade organizovania športových podujatí.
52. Je zakázané bez vedomia prevádzkovateľa umiestňovať reklamné nápisy, oznamy a podobne.
53. Je zakázané prekračovať maximálnu kapacitu bazéna a sauny.
54. Každý návštevník je povinný šetriť zariadenie plavárne, šetriť vodou a sprchy používať len na čas nevyhnutne potrebný, oznámiť službukona júcemu prevádzkarovi, plavčíkovi či na pokladni, ak zistí stav alebo správanie sa iných v rozpore s kúpeľným poriadkom.
Prevádzka DPC si vyhradzuje právo na zmenu návštevného poriadku v závislosti od konkrétnej prevádzky a poskytovaných služieb.
                                                                                      
JE ZAKÁZANÉ
1. Počas návštevy DPC sa nesmie neplnoletý účastník kurzov pohybovať po priestoroch DPC bez dozoru, t.j. bez zákonného zástupcu, resp. trénera/inštruktora
2. Vstup do bazéna v odevoch nevhodných na kúpanie alebo v spodnej bielizni je prísne zakázaný.
3. Vstup do priestorov je zakázaný chorým osobám, osobám s kožnými ochoreniami alebo inými vodou prenosnými ochoreniami.
4. Osoba so zjavne zanedbanou osobnou hygienou má vstup do DPC zakázaný.
5. Vstup do priestorov je zakázaný osobám pod vplyvom alkoholu či iných omamných látok, prípadne osobám, ktoré svojim správaním hrubo narúšajú poriadok a chod DPC.
6. Návštevníkom je zakázané pohybovať sa mimo vyhradených priestorov DPC. Vodiť na prevádzku zvieratá, fotiť a natáčať cudzie osoby bez ich súhlasu, znečisťovať vodu a ostatné priestory.
7. V priestoroch bazéna a šatní je zakázané skákať, behať, sácať sa, kričať, rušiť, robiť nadmerný hluk, či ohrozovať ostatných návštevníkov, vzájomne sa potápať alebo vstupovať v akejkoľvek obuvi do bazéna.
8. V priestoroch DPC je zakázané vykonávať iné hygienické činnosti ako napríklad manikúra, pedikúra, holenie, strihanie vlasov a podobne.
9. Je zakázané vchádzať do priestorov spŕch a šatní určených pre osoby opačného pohlavia, okrem detí do 6 rokov fyzického veku, v sprievo de zodpovednej osoby.
10. V priestoroch bazéna DPC je zakázané jesť, fajčiť nosiť predmety zo skla alebo iného rozbitného materiálu.
11. Návštevníkom je zakázané vstupovať do priestorov ako technická miestnosť, prípadne iných priestorov označených zákazom vstupu.
12. Zákaz oblievania výhrevného telesa akoukoľvek tekutinou, zákaz dotýkania sa výhrevného telesa, zákaz manipulácie s ovládaním sauny a dotýkania sa komponentov sauny a to najmä osvetlenia, termostatu, hydrostatu a iných komponentov, ktoré sú súčasťou sauny. Taktiež je zákaz manipulácie s akoukoľvek technológiou, zariadením, ktoré sa nachádza v DPC. V prípade nedodržania zákazu nenesie DPC zodpo vednosť za vzniknutú škodu spôsobenú neodbornou manipuláciu daných zariadení.
13. Je zakázané používať bazénové lopty, nafukovačky a iné nebezpečné pomôcky, mimo nájomcov dráh zabezpečujúcich výcvik resp. tréning a mimo pomôcok slúžiacich pre bezpečnosť detí pri plávaní verejnosti, ktoré neohrozujú bezpečnosť ostatných návštevníkov.
14. Je zakázané bez vedomia prevádzkovateľa umiestňovať reklamné nápisy, oznamy a podobne.
15. Je zakázané prekračovať maximálnu kapacitu bazéna a sauny.
16. Je zakázane vstupovať do DPC s bicyklom, kolieskovými korčuľami, odrážadlom a inými obdobnými športovými potrebami, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť návštevníkov DPC.
17. Je zakázané vstupovať do bazéna neosprchovaný, pred vstupom do bazéna používať krémy, masti a iné prostriedky, ktoré by mohli znečistiť bazénovú vodu.