Podmienky pre zápis

Podmienky pre zápis členstva do klubu "Plavecká akadémia, o.z. so sídlom na ulici Š.Králika 3/A, 841 07 Bratislava, IČO: 50708121, DIČ: 2120554051

1. Spôsob prihlasovania do klubu a úhrada členského príspevku

Prihlásenie do klubu sa realizuje elektronicky prostredníctvom online prihlášky. Pri výbere členstva, resp. plaveckej skupiny, prípadne iného produktu vám radi pomôžeme. Elektronická prihláška nadobúda platnosť až po uhradení členského príspevku. Úhradu za členské je možné realizovať viacerými spôsobmi:

Formy úhrady:

 • Hotovosť - Osobne na prevádzke (v dátume splatnosti - dátum splatnosti nájdete na prihláške)
 • Platba kartou - Osobne na prevádzke (v dátume splatnosti - dátum splatnosti nájdete na prihláške)
 • Prevodom alebo vkladom na účet - Pre identifikáciu platby, prosím, uveďte variabilný symbol, ktorý vám systém vygeneruje po vyplnení a odoslaní prihlášky. Do poznámky uveďte meno člena klubu. Ak nebude platba pri prihláške evidovaná do 10 dní, prihláška bude zmazaná.
 • Benefit plus - Prostredníctvom spoločnosti Benefit plus. Do tlačiva je potrebné uviesť variabilný symbol prihlášky, ktorý vám vygeneroval systém po vyplnení a odoslaní prihlášky a meno dieťaťa.
 • Benefit karta - Po prihlásení sa do kurzu kontaktujte info@plaveckaakademia.sk
 • Gusto karta - Po prihlásení sa do kurzu kontaktujte info@plaveckaakademia.sk (UpRekrecia - len úhrada za tábory, UpBenefia (UpDarček, UpRelax, UpBenefia) - úhrada za kurzy, NIE za tábory)
 • Edenred karta - Osobne na prevádzke
 • Platobná brána - Online prevod kartou

2. Zdravotný stav člena klubu

Odoslaním prihlášky a akceptovaním podmienok pre zápis do klubu, člen, resp. jeho zákonný zástupca prehlasuje, že nepozná dôvod(napr. zlý zdravotný stav), pre ktorý by sa nemohol zúčastňovať plaveckých tréningov. Pre nových členov  PLÁVANIE PRE BÁBÄTKÁ je povinné priniesť potvrdenie o zdrav. stave od rodiča/zákonného zástupcu. 

3. Náhrada za neúčasť na hodinách plávania

3.1 Za neúčasť účastníka na plávaní nevzniká nárok na finančnú náhradu

3.2 Člen klubu PLAVECKÝCH TRÉNINGOV je povinný svoju neúčasť na hodine ospravedlniť online v klientskom konteTermín náhradnej hodiny si člen (resp. zákonny zástupca) sleduje po prihlásení do svojho konta a termín si rezervuje online. Ospravedlniť hodinu je možné aj dopredu, avšak najneskôr do 8:30 dňa, kedy je kurz. Náhradné hodiny sa čerpajú počas kurzu, avšak najneskôr do týždňa po skončení kurzu (závisí od druhu kurzu). V prípade náhradnej hodiny nie je garantovaný ten istý časový rozvrh výuky, miesto konania hodiny ani tréner/trénerka pôvodného termínu plávania. Účastník letných plaveckých skupín (okrem  PLÁVANIE PRE BÁBÄTKÁ) má nárok na 1 náhradnú hodinu vzhľadom na krátke obdobie trvania plávania.

 • skupinové kurzy, plávanie rodičov s deťmi, plavecká prípravka - 3 ospravedlnené hodiny - náhrada počas kurzu a týždeň po skončení kurzu
 • morský koník - 3 ospravedlnené hodiny - náhrada počas kurzu a týždeň po skončení kurzu
 • kondičné plávanie, aquaprenatal, aquafitness a plávanie pre dospelých - 3 ospravedlnené hodiny - náhrada počas kurzu a mesiac po skončení kurzu
 • školy, škôlky - všetky vymeškané hodiny - náhrada počas kurzu a 3 mesiace po skončení kurzu

Náhradný termín je možné si ospravedlniť, rovnako ako normálnu hodinu do 8:30 dňa, kedy by ste mali plávať. Ak sa náhradnej hodiny nemôžete zúčastiť, je možné, že na naše klientske centrum nahlásite meno náhradníka, ktorý pôjde plávať miesto vás.

Predlžovanie náhradných hodín nie je povolené.

Z individuálnej hodiny sa nedá ospravedlniť a hodinu nahradiť. Hodinu je možné stornovať podľa bodu 4a.

3.3 Člen klubu  PLÁVANIE PRE BÁBÄTKÁ má možnosť nahradiť si všetky vymeškané, ale včas ospravedlnené hodiny v nasledujúcich 3 mesiacoch od skončenia termínu plaveckej skupiny. Odhlasovanie z hodiny je akceptované len elektronicky v klientskom konte do 8:30 rána pred začatím plaveckej hodiny v daný deň. Termín náhradnej hodiny si člen (resp. zákonny zástupca) sleduje po prihlásení do svojho konta. Po uplynutí 3-mesačnej lehoty od konca poslednej hodiny plaveckej skupiny uvedenej v prihláške člena klubu nárok na náhradu prepadá. V prípade náhradnej hodiny nie je garantovaný ten istý časový rozvrh výuky, miesto konania hodiny ani inštruktorka pôvodného termínu plávania. V prípade, že rezervovaná náhradná hodina zostane nevyužitá z akýchkoľvek dôvodov, pokladá sa za vyčerpanú bez ďalšej náhrady.

4. Storno

4a. Vrátenie členského príspevku

Ak sa člen klubu nemôže zo zdravotných, resp. iných dôvodov ďalej zúčastňovať plávania, bude mu po odpočítaní pomernej časti zodpovedajúcej počtu dní, počas ktorých dané plavecké hodiny prebehli, vrátená alikvotná čiastka členského (skrátená o manipulačný poplatok podľa bodu 4. týchto podmienok).* Alikvotná čiastka sa počíta od nasledújúceho dňa vykonania online storna. Povinnosťou člena klubu (alebo jeho zákonného zástupcu) je danú skutočnosť oznámiť klubu formou online storna prostredníctvom konta užívateľa (vo "Vaše prihlášky" treba kliknúť v konkrétnej prihláške na "storno". Člen klubu (alebo jeho zákonný zástupca) si môže nárokovať na vrátenie alikvotnej čiastky členského len od termínu odoslania online storna. V prípade zrušenia prihlášky pred začiatkom, resp. počas konania plaveckej hodiny, vám vrátime alikvotnú čiastku "nespotrebovaného" členského skráteného o nasledovný % manipulačný poplatok:

P.č. Termín zaslania storna + 24 hodín* Manipulačný poplatok z alikvotnej čiastky
1. menej ako 3 dni pred začiatkom a do polovice aktuálneho kurzového obdobia 10%
2. od polovice aktuálneho kurzového obdobia (nie od dátumu prihlásenia) 30%

Zabezpečenie náhradníka je možné bez manipulačného poplatku.

Pri stornovaní kurzu, Vám ostanú riadne ospravedlnené hodiny v konte a môžete si ich nahradiť podľa podmienok v bode 3. Alikvótne kurzovné za ospravedlnené hodiny nevraciame.

V prípade storna individuálnych hodín je to podľa tabuľky vyššie, a teda:

- ak je individuálna hodina stornovaná viac ako 3 dni pred jej začiatkom, alikvótna čiastka je vrátená v plnej sume;

ak je individuálna hodina stornovaná menej ako 3 dni ale viac ako 24 hodín pred jej začiatkom, alikvótna čiastka je ponížená o 10% (manipulačný poplatok);

- ak je individuálna hodina stornovaná menej ako 24 hodín, alikvótna čiastka na vrátenie je nulová a zaplatená suma prepadá.
 

4b. Storno členského denného táborového plávania

V prípade storna tábora do 4 dní pred jeho zahájením nie je účtovaný žiaden stornopoplatok. Ak je tábor rušený v lehote menej ako 4 dni pred nástupom člena do tábora, účtovaný je poplatok 10% z jeho celkovej ceny. V prípade prerušenia účasti počas konania tábora je vrátená suma znížená o plnú sumu za počet dní konania tábora a 30%-ný poplatok z jeho zostávajúcej časti.  Storno vykoná zákonný zástupca dieťaťa rovnakým spôsobom ako storno kurzu v zmysle bodu 4a., rovnako je možné zabezpečenie náhradníka bez manipulačného poplatku.

 

5. Zodpovednosť trénera za neplnoletého účastníka

Zodpovednosť trénera za neplnoletého člena klubu vzniká od celej hodiny začiatku plavecké hodiny a to v prípade, ak je účastník prítomný v priestore bazéna. Ak účastník opustí priestor bazéna zodpovednosť prechádza opäť na zákonného zástupcu. Počas hodín  PLÁVANIE PRE BÁBÄTKÁ má zodpovednosť za dieťa zákonný zástupca a to počas celej doby trvania hodín plávania. 

6. Výhrada zmeny termínu plávania alebo trénera

V prípade nemožnosti konania plaveckých tréningov z dôvodu havárie, nutných opráv, alebo z iných závažných dôvodov, si klub vyhradzuje právo na zmenu termínu plávania. Tréner uvedený ako tréner danej skupiny pri podávaní prihlášky môže byť počas trvania plaveckých tréningov zmenený za iného trénera z rôznych dôvodov.

V prípade nemožnosti konania plaveckých tréningov alebo iných aktivít, ktoré klub prevádzkuje, a to z dôvodu tzv. vis maior, má člen klubu právo:

a) na vrátenie alikvotnej čiastky členského primerane spôsobom podľa bodu 4a týchto podmienok, pričom člen klubu má právo na vrátenie členského v takomto prípade do 3 mesiacov odo dňa, ak odpadne prekážka na prevádzku klubu spôsobená vplyvom vis maior,

b) na započítanie alikvotnej časti svojho členského spôsobom výpočtu primerane podľa bodu 4a týchto podmienok do svojho kreditu v klube, ktorý má právo vyčerpať na akúkoľvek aktivitu prevádzkovanú klubom, ak odpadne prekážka na prevádzku klubu spôsobená vplyvom vis maior.

Pre účely týchto podmienok sa pod pojmom vis maior má na mysli udalosť, ktorá je pri všetkej starostlivosti nepredvídateľná a zároveň pri všetkom možnom úsilí neodvrátiteľná a je spôsobilá spôsobiť škodu, tzv. vyššia sila alebo vyššia moc. Ide teda o právnu skutočnosť, spočívajúcu v mimoriadnej, nezavinenej, neovplyvniteľnej a neodvrátiteľnej udalosti. Môže ísť napr. okrem prírodných javov a udalostí ako úder blesku, zemetrasenie, povodeň, aj o pandémiu a z jej dôvodu neovplyvniteľné štátne nariadenie na zavretie prevádzky klubu, resp. neovplyvniteľné štátne nariadenie na zavretie prevádzky klubu z akéhokoľvek iného dôvodu.

7. Prítomnosť rodiča na bazéne

Vzhľadom na prevádzkový poriadok centra a z hygienických dôvodov, je prítomnosť osôb na bazéne povolená „výlučne v plavkách a osprchovaný“. Do bazénu je zakázané nosiť akékoľvek jedlo a nápoje. Z uvedených dôvodov nie je umožnený vstup rodičom k bazénu (výnimku tvorí posledná kurzová hodina, kedy rodič môže vyhotoviť video alebo foto záznam svojho dieťaťa - je však potrebný športový úbor).

8. Kamerovo monitorovaný priestor

Pre vaše pohodlie a bezpečnosť detí sú priestory plaveckej akadémie monitorované kamerovým systémom. Priestor je monitorovaný kamerou pre účely náhľadu rodičov na výuku s prenosom obrazu do čakárne strediska ako aj pre účely bezpečnosti a ochrany majetku. Záznam sa uchováva priemerne 14 dní. Prístup k záznamu má prevádzkovateľ priestorov a správca systému. Prevádzkovaťelom kamerového systému je spoločnosť Plavecká akadémia, o.z. 

9. Skúšobné hodiny

V prípade záujmu je možné v našich strediskách absolvovať skúšobné hodiny. Skúšobnú hodinu je možné si objednať jedine online - vyplnením online prihlášky a zapísaním do poznámky, že máte záujem o skúšobnú hodinu. Skúšobné hodiny sa objednávajú len v momentálne prebiehajúcom kurze. V prípade, že máte záujem o skúšobnú hodinu v kurze, ktorý ešte nezačal, je potrebné uhradiť plnú sumu prihlášky. Ak Vám po absolvovanej hodine nebude kurz vyhovovať, prihlášku je možné stornovať podľa storno podmienok.