Prevádzkový poriadok Denný tábor , Plavecká akadémia o.z.

 • Čl. I Práva a povinnosti Spoločnosti

1. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť program denného detského tábora, ako aj miesto konania denného detského tábora, a to z nasledovných dôvodov:
a) nevhodné počasie,
b) prekážky na strane dodávateľa alebo zmluvného partnera Spoločnosti.
2. Spoločnosť má právo zrušiť turnus denného detského tábora v nasledovných prípadoch:
a) nedostatočná obsadenosť turnusu denného detského tábora,
b) bezprostredná hrozba živelných pohrôm (napr. požiar, povodeň a pod.),
c) výskyt nebezpečných nákaz.
3. Zmena programu vyhradená
4. Nájdené veci  uschovávame z prevádzkových dôvodov maximálne po dobu 14 kalendárnych dní.

 • Čl. II Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Objednávateľ je povinný najneskôr v deň nástupu dieťaťa do denného detského tábora doručiť Spoločnosti:
a) kópiu preukazu poistenca dieťaťa,
b) vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa nie staršie ako jeden deň pred nástupom dieťaťa do denného detského tábora.
2. V prípade, že Objednávateľ alebo osoba ním splnomocnená nedoručí ktorýkoľvek z dokumentov podľa ods. 1 tohto článku najneskôr v deň nástupu dieťaťa do denného detského tábora, je Spoločnosť oprávnená odstúpiť od Zmluvy a Objednávateľ nemá nárok na vrátenie ceny.
3. Objednávateľ alebo osoba ním splnomocnená, je povinný priviesť dieťa na programom stanovené miesto a v určenom čase.
4. Objednávateľ alebo osoba ním splnomocnená, je povinný dieťa vyzdvihnúť, a to v čase a na mieste určenom programom. V prípade oneskoreného vyzdvihnutia Dieťaťa má Spoločnosť právo za každú začatú hodinu omeškania s vyzdvihnutím vybrať od Objednávateľa poplatok z omeškania vo výške 10€.
5. Objednávateľ alebo osoba ním splnomocnená, je osobitne povinný písomne informovať Spoločnosť o:
a) alergiách, ktorými dieťa trpí,
b) ochoreniach, ktorými dieťa trpí,
c) iných zdravotných resp. sociálnych ťažkostiach, ktoré by mohli počas denného detského tábora u dieťaťa nastať alebo ktoré by mohli účasť dieťaťa na dennom detskom tábore obmedziť.
6. V prípade, že Objednávateľ písomne informuje Spoločnosť podľa ods. 5, je zároveň povinný poskytnúť/odovzdať lieky Spoločnosti vzťahujúce sa k oznámenej alergii alebo ochoreniu, ak dieťa také lieky užíva a poučiť Spoločnosť o dávkovaní liekov.
7. Do tábora nebude prijaté dieťa, ktoré užíva antibiotiká.
Zákonný zástupca, alebo iná poverená osoba odovzdá dieťa kompetentnému inštruktorovi, ktorý prevezme zodpovednosť za dieťa počas trvania denného tábora.
Deťom sa do tábora nepovoľuje priniesť:
ostré predmety, napr. nôž a pod.,
akúkoľvek pyrotechniku, zápalky, zapaľovač, chemikálie a iné životu nebezpečné látky,
alkohol, cigarety a iné omamné látky.
8.V prípade zdravotných problémov je zákonný zástupca vedúcim tábora o problémoch informovaný na telefónnych číslach, ktoré uvádza v prihláške do tábora, v prípade dlhšej hospitalizácie po porade sa zákonným zástupcom môže dieťa tábor predčasne opustiť.
9.V rámci programu sú deti oboznámené s táborovým poriadkom, bezpečnosťou pri práci. V prípade jeho opakovaného porušenia poriadku dieťaťom, má nárok vedúci požiadať zákonného zástupcu o predčasné prevzatie dieťaťa z tábora bez nároku na vrátenie peňazí.

 • Čl. III Vyhlásenia zmluvných strán

1. Objednávateľ vyhlasuje, že Dieťa, ktoré do denného detského tábora prihlásil:
(má základné sociálne návyky, je schopné zaradiť sa do kolektívu a nevyžaduje poobedný spánok, je schopné prijať autoritu a rešpektovať pokyny inštruktorov, je schopné stráviť deň bez prítomnosti svojho rodiča)
2. Objednávateľ vyhlasuje, že nebude svojou prítomnosťou, návštevou alebo opakovaným telefonickým kontaktom bezdôvodne narúšať priebeh denného detského tábora.
3. Objednávateľ poučí dieťa pred nástupom na denný detský tábor o tom, že:
si má dávať pozor na svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov tábora a zbytočne ho neohrozovať, má dodržiavať pokyny vedúceho tábora a inštruktorov, je povinné okamžite informovať svojho inštruktora o akýchkoľvek zdravotných ťažkostiach, ktorými by dieťa trpelo ako je nevoľnosť, bolesť hlavy, brucha a iné, je povinné hlásiť inštruktorovi akékoľvek vzdialenie sa od skupiny (WC, pitie, atď.).

4. Dieťa je povinné dodržiavať pokyny personálu denného tábora a hlavne pokyny týkajúce sa bezpečnosti a zdravia účastníkov v dennom tábore. Dieťa je povinné zdržať sa správania, ktoré môže poškodzovať ostatných účastníkov denného tábora. V prípade nedodržania dohodnutých a predpísaných pravidiel za úraz zodpovedá zákonný zástupca dieťaťa.


Čo zbaliť dieťaťu do ruksaku:

 •  fľašu na vodu
 • plavky, uterák a plavecké okuliare
 • šiltovku alebo inú pokrývku hlavy proti slnku !!
 • pohodlné oblečenie

Odporúčame:

 • nebaliť deťom peniaze ani cenné predmety – v tábore sú zbytočné
 • nebaliť deťom sladkosti – môže a stať že potom nezjedia obed a pripravené jedlo
 • nedávať deťom nové a drahé oblečenie
 • nebrať mobilné telefoný ani inú elektroniku nakoľko  nezodpovedáme za stratu.